Untitled Document
smphosting.com    
Hosting โฮสติ้ง  
   
Untitled Document
Hosting
VPS HOSTING
บริการออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์
เช่า Radio Online
สั่งซื้อ directadmin
ANTI SPAM FILTERING
 
 

คำจำกัดนิยาม
ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท smphosting.com
ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้เช่าซื้อบริการ,ขอใช้ บริการ รวมถึง service ต่างๆ กับทาง smphosting.com

ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ที่ออกโดย ผู้ให้บริการ ซึ่งมีดังนี้


1. ทาง ผู้ให้บริการ ไม่เปิดให้บริการกับเว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้
    * เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
    * เว็บไซต์ลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
    * เว็บไซต์การพนัน
    * เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent, tracker, online streaming, pirate software, crack, hack, warez, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์นี้อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing, download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
    * เว็บไซต์ที่ส่งอีเมล์เป็นจำนวนมาก, Commercial Mass E-mailing
    * เว็บไซต์ที่มีการส่ง "สแปมอีเมล์" (การส่งอีเมล์จำนวนมาก โดยผู้รับอีเมล์ไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ) หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User โดยการส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง หรือเป็นการส่งแบบสุ่ม เช่น xyz@domain,xzy@domain
    * การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น
    * การใช้โปรแกรมหรือระบบเพื่อการส่งอีเมล์
    * การส่งอีเมล์ที่มีผลทำให้เกิดการตีกลับของอีเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การถูกยิงโดย web board การส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง (หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจว่าอีเมล์นั้นมีอยู่จริงให้ลองเทสจาก Free Email ก่อน)
    * การส่งอีเมล์ที่ริดรอนสิทธิ์ หรือข่มขู่ผู้อื่น เป็นต้น
    * เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น
    * เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากผู้ให้บริการตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ ผู้ให้บริการจะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
    * เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Hosting, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Email หรือคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลทั่วไป
    * เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
    * เว็บไซต์ที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
    * เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
    * เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Database, Web Space โดยผู้ให้บริการอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ใช้บริการเท่านั้น โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ
    * เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
    * เว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

    ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอ

3. โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่

4. ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนทาง FAX หรือ Email ที่ 'admin@smphosting.com' หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่นไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

5. ผู้ให้บริการจะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของโฮสติ้ง รวมถึงโดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้กับทางผู้ให้บริการโดยจะมีการแจ้งในช่วงเวลา 7 วัน วันก่อนที่หมดอายุ (Due Date) หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว และ หลังจากหมดอายุ Due Date เกิน 15 วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก

6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดขึ่นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองทิ้ง หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเอง

7. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

8. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัครเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาตจาก เจ้าของบัตรในการซื้อบริการ

9. ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพราะ ผู้ให้บริการให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านใดพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

10. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร

11. ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมล์ที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมล์เดิมแจ้งได้ ผู้ให้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

12. ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script หรือ ทำเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการ ดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม/ การใช้งานของ Script การทำเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการไปศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการจะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเว็บโฮสติ้ง/อีเมล์ เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการคือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง/อีเมล์ ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการตามหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

13. ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

15. ผู้ให้บริการจะสำรองข้อมูล (Backup) เป็น รายสัปดาห์ เฉพาะ Service Hosting ทุก Package ทั้งนี้ หากผู้ขอรับบริการประสงค์ที่จะ ย้อนคืน DATA (Restore) ให้ Email แจ้ง เป็น รายลักษ์อักษร โดย แจ้งล่วงหน้า 1 วัน โดยผู้ให้บริการจะรับคำร้องและดำเนินการ ใน 24HR หลังจากได้รับแจ้ง

16. สำหรับบริการ Virtual Dedicate Server นั้น ทางผู้ให้บริการ จะไม่จัดหา/ติดตั้ง Software ผิดกฎหมายให้กับทาง ผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ความประสงค์ในการให้ผู้ให้บริการ ติดตั้ง จะ ต้องยืนยัน ด้วย เอกสารขอการติดตั้ง ก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ ทางผู้ให้บริการ ไม่รับผิดชอบใดๆต่อ Software ที่ผิดกฏหมายและ ลิกสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจ

17. ผู้ให้บริการไม่ได้มีการขายบริการการดูแลระบบต่างๆนอกเหนือจากการดูแลภาพรวมของระบบ หลักของผู้ให้บริการ เป็นพิเศษ ทั้งนี้ การขอให้ผู้ให้บริการเข้าไปแก้ไขหรือ Support ข้อผิดพลาดหรือปัญหาในส่วนของ ระบบต่างๆของทั้นนั้น ทั้งในด้าน Codeing หรือ ด้าน 3rd Software หรืออื่นๆ ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะ ช่วยเหลือหากผู้ใช้บริการแจ้งรายละเอียด ทาง Ticket Support/Email เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่ได้มีการรับประกันความล่าช้าในการแก้ปัญหาตลอดจนข้อยุติของปัญหา ทางผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆจากความล่าช้าทั้งสิน

18. ผู้ให้บริการยินดีให้การ Support ปัญหาต่างๆ ของผู้ให้บริการ แบบไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะ ตอยสนองใน 12-24Hr นับตั้งแต่ที่ได้รับการแจ้งผ่านทางระบบ Ticket Support หรือ Email ยืนยันการแจ้งปัญหามาเท่านั้น

19. หากผู้ใช้บริการมีการร้องขอความช่วยเหลือ ด้านเทคนิค ใดๆจากทางผู้ให้บริการ และ ทางผู้ให้บริการได้มีการตอบสนองไปหรือข้อสอบถามจากทางระบบ Ticket Support ทั้งนี้หากไม่มีการ ตอบสนองหรือ Update ข้อมูลกลับใน 7 วันทางผู้ให้บริการสามารถปิดการ Support ตรงนั้นนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข

20. ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หาก ทางผู้ให้บริการ พบว่า ทางผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ เป็นเหตุจงใจหรือไม่จงใจ ในการรบกวนหรือ สร้างผลกระทบต่อ ส่วนรวมในบริการต่างๆที่เป้นสาเหตุ ที่ทำให้ผู้ใช้บริการรายอื่นๆภายใต้ของผู้ให้บริการอีกทีนั้นใช้การไม่ได้หรือไม่ได้รับความสะดวกในภาพรวม ทางผู้ให้บริการ สามารถทำการตรวจสอบ หรือ แจ้งเตือง ให้ตรวจสอบ ใน 30 นาที หากยังไม่มีการแก้ไขหรือตอบกลับใดๆ ทางผู้ให้บริการสามารถ ปิดการเชื่อมต่อ ของระบบของผู้ใช้บริการที่สร้างผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่นได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าอีก

21. ในการเปลี่ยนแปลง ชื่อ/ที่อยู่ ตลอดจน ข้อมูล ต่างๆ ที่เป็น สิ่งที่ใช้ในการจัดส่งเอกสาร จากทางผู้ให้บริการถึงผู้ใช้บริการ นั้น โปรดแจ้งทางผู้ให้บริการ เพื่อป้องกันการการผิดพลาดจาดเอกสารต่างๆ

22. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 
 
Untitled Document